Regulamin - 3MLeasing

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z )
 
Postanowienia ogólne
§ 1


1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez 3MLeasing M.M. Sieniawscy- Łaski Sp. J, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711642, NIP 7532447082, Regon 369083106.
2. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne.


§ 2


1.      Regulamin określa:
a.      obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
b.      zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;
c.       zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.      Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a.      adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
b.      system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
c.       środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
d.      Usługodawca, Agent – 3MLeasing M.M. Sieniawscy- Łaski Sp. J;
e.      Usługobiorca, Sprzedający – przedsiębiorca;
f.       Diler  – przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności prowadzi sprzedaż pojazdów.
3.      Niniejszy regulamin jest udostępniany Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie  usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 


Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
§ 3


1.      Usługodawca drogą elektroniczną świadczy dla przedsiębiorców usługi
a.      pośrednictwa sprzedaży pojazdów.
b.      pośrednictwa ubezpieczeniowego

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 4


1.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
a.      przeglądarka internetowa z włączona obsługą JavaScript i Cookies;
b.      połączenie z internetem
c.       posiadanie adresu e-mail
2.      Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W przypadku przesłania takich treści  Usługodawca ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do Usług oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.
3.      Warunkiem  korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego,  czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej
 


Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 5


1.      Usługobiorca zawiera Umowę z Usługodawcą przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz  poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej formularza.
2.      Usługodawca  po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach serwisu  Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.
3.      Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
4.      Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 


Reklamacje
§ 6


1.      Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
2.      Reklamacje należy składać drogą mailową na adres biuro@3mleasing.pl, za pośrednictwem formularza na stronie 3mleasing.pl lub pisemnie.
3.      Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a.      Oznaczenie Usługobiorcy (dane przedsiębiorcy);
b.      Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4.      Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Usługobiorcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
5.      Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 pkt a powyżej.
 


Odpowiedzialność
§ 7


1.      Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem.
2.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Usługobiorcy.
3.      Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
 


Postanowienia końcowe
§ 8


1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.
2.      Właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego regulaminu i umów na jego podstawie zawartych jest sąd powszechny w Opolu właściwy dla siedziby Usługodawcy.